Skip to main content

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden (België / Luxemburg)

1. Algemeen

 1. De volgende voorwaarden betreffen elke verkoop door PME BENELUX hierna ‘verkoper’ genoemd.
 2. Iedere klant die een artikel koopt of een beroep doet op onze dienstverlening wordt ‘koper’ genoemd.
 3. Elke bestelling houdt de volledige aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden en, indien van toepassing van de bijzondere voorwaarden die in de offerte vermeld zijn.
 4. De bepalingen vermeld in de briefwisseling, aankoopvoorwaarden of andere documenten van de koper die in strijd zijn met de hierna volgende voorwaarden, zijn slechts geldig als de verkoper ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

2. Prijzen

 1. Behalve indien anders bepaald in de offerte of orderbevestiging van de verkoper, zijn alle prijzen netto in € (Euro) en zonder BTW of heffingen die voor rekening van de koper zijn.
 2. De prijzen zijn berekend op basis van de economische omstandigheden op het ogenblik van de offerte, en onder voorbehoud van de prijswijzigingen door de leverancier, de wisselkoersen en het percentage heffing voor invoer naar België.
 3. Naargelang de schommelingen van deze elementen kunnen de prijzen onaangekondigd aangepast worden, voor om het even welke reden.
 4. Alle diensten, bestellingen voor systemen en apparaten zijn af fabriek, exclusief verpakking en transportverzekering, tenzij contractueel anders overeengekomen.
 5. Alle wisselstukbestellingen voor een totaal bedrag van meer dan € 300 zonder BTW worden franco zonder transportkosten geleverd in België, Nederland en G.H. Luxemburg.
 6. Indien de verkoper beslist om de levering van een bestelling te splitsen, blijft het totale bedrag van de bestelling van kracht voor de toepassing van bovenvermelde bepaling.
 7. Indien het totale bedrag van een bestelling minder dan € 300 bedraagt zonder BTW, worden behandeling- en verzendingskosten aangerekend. Deze bepaling geldt ook als de koper vraagt de levering te splitsen of indien hij transportmiddelen zoals expreskoerier of Taxipost oplegt.
 8. Franco levering betekent kosteloze levering op een gemakkelijk toegankelijke benedenverdieping van het leveringsadres, aangeduid door de koper.
 9. Het transport gebeurt in dit geval met de vrachtwagen van de verkoper en/of een door hem aangeduide en betaalde expediteur. Indien de koper vraagt om een andere bepaling kunnen hiervoor behandelingskosten aangerekend worden, behalve indien vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
 10. De onkosten (transport, verzekering, …) voor een levering buiten België, Nederland of G.H. Luxemburg zullen in elk specifiek geval apart bepaald worden volgens de bijzondere voorwaarden.

3. Apparaten op Proef / Demo / Huur

 1. Indien uitdrukkelijk contractueel overeengekomen kan apparatuur ter test geleverd worden of verhuurd worden voor een vooraf bepaalde periode.
 2. De klant draagt de kosten voor het heen- en terugtransport, incl. transportverzekeringen en eventuele beschadigingen en/of reinigingskosten van het proefmateriaal.
 3. De apparatuur dient verzekerd te worden door de klant.
 4. Bij terugzending van het apparaat wordt er eenmalig een herstockagekost 5% van de waarde van de apparatuur, tenzij anders overeengekomen.

4. Leveringstermijnen

 1. De leveringstermijnen vermeld in de offertes en de orderbevestigingen van de verkoper zijn slechts informatief en stellen de verkoper niet aansprakelijk.
 2. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor een uitgestelde of foutieve levering met een oorzaak buiten zijn macht.
 3. Een vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot een boete of annuleren van de bestelling.

 

5. Overdracht van eigendom

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige som betaald is die door de koper door levering verschuldigd is.
 2. De koper moet de in voorraad geleverde goederen behandelen alsof ze in bewaring zijn, vooral wat betreft de risico’s gedekt door de verzekering.
 3. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen noch te verpanden zolang zij eigendom van PME blijven.
 4. Indien een vervallen rekening – na aanmaning conform de bepalingen van art. 10 hierna – onbetaald blijft, kan de verkoper de verkoop ontbinden.
 5. Alle goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud en die al dan niet verwerkt zijn, worden door de verkoper teruggenomen.

6. Levering en /of ontvangst van de goederen bij de verkoper

 1. De verkoper zorgt voor de verzending van de bestellingen en bepaalt de middelen, indien niets anders werd overeengekomen met de koper.
 2. Nadat de koper op de hoogte is gebracht van de beschikbaarheid van de goederen , kan de verzending van de bestelling hoogstens 15 dagen uitgesteld worden.
 3. Dit zal de koper die dit in de bijzondere voorwaarden van zijn bestelling heeft vermeld, toelaten over te gaan tot ontvangst van de goederen bij de verkoper.
 4. Het aanrekenen van kosten bij voorinspectie van de goederen, eventueel uitgevoerd door een derde al dan niet aangesteld door de koper, wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden van elke bestelling.
 5. Na een periode van 15 dagen, te rekenen vanaf de melding van de beschikbaarheid van de goederen, kunnen er aan de koper opslagkosten aangerekend worden.

7. Transport en daarmee samenhangende risico’s

 1. Zodra de goederen de opslagplaatsen van de verkoper verlaten of zodra de verkoper de beschikbaarheid van de goederen meldt, zijn alle risico’s voor rekening van de koper.
 2. Het maakt hierbij geen verschil uit of de koper zelf voor het transport zorgt of het toevertrouwt aan een door hem gekozen derde.
 3. Indien de verkoper of een door hem aangestelde derde het transport verzorgt, zijn het de nationale en / of internationale wetten en /of overeenkomsten m.b.t. contracten voor weg -, spoorweg -, zee – en luchttransport die van kracht zijn en dit vanaf het begin van het transport.
 4. Ze bepalen de aansprakelijkheid voor de verkochte artikelen en de te volgen procedure bij transportschade.
 5. De koper moet transportschade onmiddellijk na aankomst der goederen per aangetekend schrijven aan de verkoper indien deze transporteur was, of aan de derde aangesteld als transporteur door de verkoper.
 6. Indien de koper of een door hem aangestelde derde het transport verzorgt, dan wordt de aansprakelijkheid voor de verkochte goederen geregeld, volgens de procedure bij transportschade zoals beschreven in 7.2 hierboven , zonder tussenkomst van de verkoper.

 

8. Klachten

 1. De verkochte artikelen worden nagezien en gecontroleerd voor ze verzonden worden naar de koper.
 2. Ze worden geacht aanvaard te zijn bij het verlaten van de vestiging van de verkoper en/ of van zijn leveranciers bij rechtstreekse levering.
 3. De kenmerken van de artikelen en alle informatie over het gewicht, afmetingen, verbruik, prestaties etc… worden in de beschrijvingen van de offertes en/of de daarbij gevoegde catalogi en documentatie ter inlichting gegeven.
 4. Ze moeten als benaderend beschouwd worden en kunnen bij gebrek aan overeenstemming in geen geval tot een klacht aanleiding geven.
 5. Een klacht is de verklaring dat het verkochte product of de verkochte dienstverlening niet overeenstemt met de bepalingen van het contract.
 6. De verkoper aanvaardt geen klachten over een defect veroorzaakt door foutief gebruik of gebrekkig onderhoud.
 7. Dit is ook het geval indien het materiaal werd gereviseerd, aangepast, hersteld of gedemonteerd – zelfs gedeeltelijk – door personen die niet erkend zijn door de verkoper.
 8. Daarnaast zijn klachten ongeldig als het materiaal gebruikt werd in een omgeving die niet conform de specificaties is ( temperatuur, waterhardheid ,vochtigheid, corrosieve of stoffige atmosfeer, schommelingen in elektrische spanning enz. … )
 9. Indien een klacht aanvaard wordt, is de verkoper enkel aansprakelijk voor het opheffen van het defect, met uitsluiting van elke schadevergoeding.
 10. Het indienen van een klacht, zelfs als deze aanvaard wordt, verleent de koper niet het recht de betaling van de volledige rekening op de overeengekomen vervaldag uit te stellen of te weigeren.

9. Retourneren van goederen

 1. De verkoper aanvaardt alleen dat goederen teruggestuurd worden mits voorafgaande overeenkomst binnen 8 dagen na de ontvangst door de koper.
 2. De goederen moeten steeds teruggestuurd worden in hun oorspronkelijke, niet-gebruikte verpakking.
 3. De herstockeringskosten bedragen 5% van de waarde van de teruggenomen goederen, met een minimumbedrag van € 50.
 4. De terugzending gebeurt op kosten en risico van de koper.

10. Betalingsvoorwaarden

 1. Behalve indien anders overeengekomen zijn de rekeningen van de verkoper betaalbaar op 30 dagen factuurdatum, netto, zonder enige korting of afhouding. Er zal geen vermindering toegestaan worden, tenzij vooraf bepaald d.m.v. een creditnota of overeenkomst.
 2. Voor apparaten, projectwerk of installaties wordt altijd 30% voorschot bij bestelling, 60% bij levering en 10% na goedgekeurde inbedrijfsname, max. 60 dagen na levering als standaard betalingscondities voorzien.
 3. Sommen die niet betaald zijn op de overeengekomen vervaldag, worden zonder aanmaning verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1,5% per begonnen kalendermaand achterstallige betaling.
 4. Indien de vervaldag niet gerespecteerd wordt door de klant, dient deze een schadevergoeding te betalen gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 €, ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding.
 5. In dezelfde veronderstelling kan de verkoper kiezen tussen deze boeteclausule en de hieronder voorziene ontbindende voorwaarde.

11. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De overeenkomst kan van rechtswege ontbonden worden 15 dagen na afgifte op het postkantoor van een aangetekende aanmaningsbrief, onverminderd het recht van de verkoper om de betaling van de vervallen facturen in rechte te vorderen.
 2. Dit is het geval indien de koper ernstige inbreuk pleegt op de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de overeenkomst, met inbegrip van niet-betaling van een rekening op de vervaldag., of bij ernstige vrees voor de solvabiliteit van de koper.
 3. In dezelfde veronderstelling en d.m.v. dezelfde formaliteit, heeft de verkoper het recht om elke andere met de koper gesloten overeenkomst of verkoop op te zeggen.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst behoudt de verkoper het recht schadevergoeding te eisen.

12. Annulering van de bestelling door de koper

 1. Indien de koper zijn bestelling annuleert zonder fout van de verkoper, kan deze laatste op ieder ogenblik schadevergoeding eisen ondanks de hierboven vermelde voorwaarden in 8.5 voor het terugsturen van de goederen.
 2. De schadevergoeding is gelijk aan de werkelijk opgelopen kosten, met een minimum van 15% van de teruggestuurde goederen.
 3. Ze bedraagt echter 25% van de overeengekomen globale waarde bij eenmalige en speciale bestelling en in het bijzonder voor goederen die niet in het standaard verkoopprogramma van de verkoper voorkomen.

13. Toepasselijk recht – bevoegde rechtspraak 

 1. De koper en verkoper komen overeen dat alleen de Belgische wet van toepassing is en, in voorkomend geval, de nationale en / of internationale overeenkomsten inzake de transportcontracten vermeld in 7.2 hierboven.
 2. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Gent of Oudenaarde.

Algemene Voorwaarden (Nederland)

1. Algemeen

 1. De volgende voorwaarden betreffen elke verkoop door Plastic Machinery Equipment n.v., hierna ‘verkoper’ genoemd.
 2. Iedere klant die een artikel koopt of een beroep doet op onze dienstverlening wordt ‘koper’ genoemd.
 3. Elke bestelling houdt de volledige aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden en, indien van toepassing van de bijzondere voorwaarden die in de offerte vermeld zijn.
 4. De bepalingen vermeld in de briefwisseling, aankoopvoorwaarden of andere documenten van de koper die in strijd zijn met de hierna volgende voorwaarden, zijn slechts geldig als de verkoper ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

2. Prijzen

 1. Behalve indien anders bepaald in de offerte of orderbevestiging van de verkoper, zijn alle prijzen netto in € (Euro) en zonder BTW of heffingen die voor rekening van de koper zijn.
 2. De prijzen zijn berekend op basis van de economische omstandigheden op het ogenblik van de offerte, en onder voorbehoud van de prijswijzigingen door de leverancier, de wisselkoersen en het percentage heffing voor invoer naar Nederland.
 3. Naargelang de schommelingen van deze elementen kunnen de prijzen onaangekondigd aangepast worden, voor om het even welke reden.
 4. Alle diensten, bestellingen voor systemen en apparaten zijn af fabriek, exclusief verpakking en transportverzekering, tenzij contractueel anders overeengekomen.
 5. Indien het totale bedrag van een bestelling minder dan € 300 bedraagt zonder BTW, worden behandeling- en verzendingskosten aangerekend.
 6. Deze bepaling geldt ook als de koper vraagt de levering te splitsen of indien hij transportmiddelen zoals expreskoerier of Taxipost oplegt.
 7. Franco levering betekent kosteloze levering op een gemakkelijk toegankelijke benedenverdieping van het leveringsadres, aangeduid door de koper.
 8. Het transport gebeurt in dit geval met de vrachtwagen van de verkoper en/of een door hem aangeduide en betaalde expediteur.
 9. Indien de koper vraagt om een andere bepaling kunnen hiervoor behandelingskosten aangerekend worden, behalve indien vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
 10. De onkosten (transport, verzekering, …) voor een levering buiten Nederland zullen in elk specifiek geval apart bepaald worden volgens de bijzondere voorwaarden.

3. Apparaten op Proef / Demo / Huur

 1. Indien uitdrukkelijk contractueel overeengekomen kan apparatuur ter test geleverd worden of verhuurd worden voor een vooraf bepaalde periode.
 2. De klant draagt de kosten voor het heen- en terugtransport, incl. transportverzekeringen en eventuele beschadigingen en/of reinigingskosten van het proefmateriaal.
 3. De apparatuur dient verzekerd te worden door de klant.
 4. Bij terugzending van het apparaat wordt er eenmalig een herstockagekost 5% van de waarde van de apparatuur, tenzij anders overeengekomen.

4. Leveringstermijnen

 1. De leveringstermijnen vermeld in de offertes en de orderbevestigingen van de verkoper zijn slechts informatief en stellen de verkoper niet aansprakelijk.
 2. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor een uitgestelde of foutieve levering met een oorzaak buiten zijn macht.
 3. Een vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot een boete of annuleren van de bestelling.

5. Overdracht van eigendom

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige som betaald is die door de koper door levering verschuldigd is.
 2. De koper moet de in voorraad geleverde goederen behandelen alsof ze in bewaring zijn, vooral wat betreft de risico’s gedekt door de verzekering.
 3. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen noch te verpanden zolang zij eigendom van PME blijven.
 4. Indien een vervallen rekening – na aanmaning conform de bepalingen van art. 10 hierna – onbetaald blijft, kan de verkoper de verkoop ontbinden.
 5. Alle goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud en die al dan niet verwerkt zijn, worden door de verkoper teruggenomen.

6. Levering en /of ontvangst van de goederen bij de verkoper

 1. De verkoper zorgt voor de verzending van de bestellingen en bepaalt de middelen, indien niets anders werd overeengekomen met de koper.
 2. Nadat de koper op de hoogte is gebracht van de beschikbaarheid van de goederen , kan de verzending van de bestelling hoogstens 15 dagen uitgesteld worden.
 3. Dit zal de koper die dit in de bijzondere voorwaarden van zijn bestelling heeft vermeld, toelaten over te gaan tot ontvangst van de goederen bij de verkoper.
 4. Het aanrekenen van kosten bij voorinspectie van de goederen, eventueel uitgevoerd door een derde al dan niet aangesteld door de koper, wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden van elke bestelling.
 5. Na een periode van 15 dagen, te rekenen vanaf de melding van de beschikbaarheid van de goederen, kunnen er aan de koper opslagkosten aangerekend worden.

7. Transport en daarmee samenhangende risico’s

 1. Zodra de goederen de opslagplaatsen van de verkoper verlaten of zodra de verkoper de beschikbaarheid van de goederen meldt, zijn alle risico’s voor rekening van de koper.
 2. Het maakt hierbij geen verschil uit of de koper zelf voor het transport zorgt of het toevertrouwt aan een door hem gekozen derde.
 3. Indien de verkoper of een door hem aangestelde derde het transport verzorgt, zijn het de nationale en / of internationale wetten en /of overeenkomsten m.b.t. contracten voor weg -, spoorweg -, zee – en luchttransport die van kracht zijn en dit vanaf het begin van het transport.
 4. Ze bepalen de aansprakelijkheid voor de verkochte artikelen en de te volgen procedure bij transportschade.
 5. De koper moet transportschade onmiddellijk na aankomst der goederen per aangetekend schrijven aan de verkoper indien deze transporteur was, of aan de derde aangesteld als transporteur door de verkoper.
 6. Indien de koper of een door hem aangestelde derde het transport verzorgt, dan wordt de aansprakelijkheid voor de verkochte goederen geregeld, volgens de procedure bij transportschade zoals beschreven in 7.2 hierboven , zonder tussenkomst van de verkoper.

 

8. Klachten

 1. De verkochte artikelen worden nagezien en gecontroleerd voor ze verzonden worden naar de koper.
 2. Ze worden geacht aanvaard te zijn bij het verlaten van de vestiging van de verkoper en/ of van zijn leveranciers bij rechtstreekse levering.
 3. De kenmerken van de artikelen en alle informatie over het gewicht, afmetingen, verbruik, prestaties etc… worden in de beschrijvingen van de offertes en/of de daarbij gevoegde catalogi en documentatie ter inlichting gegeven.
 4. Ze moeten als benaderend beschouwd worden en kunnen bij gebrek aan overeenstemming in geen geval tot een klacht aanleiding geven.
 5. Een klacht is de verklaring dat het verkochte product of de verkochte dienstverlening niet overeenstemt met de bepalingen van het contract.
 6. De verkoper aanvaardt geen klachten over een defect veroorzaakt door foutief gebruik of gebrekkig onderhoud.
 7. Dit is ook het geval indien het materiaal werd gereviseerd, aangepast, hersteld of gedemonteerd – zelfs gedeeltelijk – door personen die niet erkend zijn door de verkoper.
 8. Daarnaast zijn klachten ongeldig als het materiaal gebruikt werd in een omgeving die niet conform de specificaties is ( temperatuur, waterhardheid ,vochtigheid, corrosieve of stoffige atmosfeer, schommelingen in elektrische spanning enz. … )
 9. Indien een klacht aanvaard wordt, is de verkoper enkel aansprakelijk voor het opheffen van het defect, met uitsluiting van elke schadevergoeding.
 10. Het indienen van een klacht, zelfs als deze aanvaard wordt, verleent de koper niet het recht de betaling van de volledige rekening op de overeengekomen vervaldag uit te stellen of te weigeren.

9. Retourneren van goederen

 1. De verkoper aanvaardt alleen dat goederen teruggestuurd worden mits voorafgaande overeenkomst binnen 8 dagen na de ontvangst door de koper.
 2. De goederen moeten steeds teruggestuurd worden in hun oorspronkelijke, niet-gebruikte verpakking.
 3. De herstockeringskosten bedragen 5% van de waarde van de teruggenomen goederen, met een minimumbedrag van € 50.
 4. De terugzending gebeurt op kosten en risico van de koper.

10. Betalingsvoorwaarden

 1. Behalve indien anders overeengekomen zijn de rekeningen van de verkoper betaalbaar op 30 dagen factuurdatum, netto, zonder enige korting of afhouding. Er zal geen vermindering toegestaan worden, tenzij vooraf bepaald d.m.v. een creditnota of overeenkomst.
 2. Voor apparaten, projectwerk of installaties wordt altijd 30% voorschot bij bestelling, 60% bij levering en 10% na goedgekeurde inbedrijfsname, max. 60 dagen na levering als standaard betalingscondities voorzien.
 3. Sommen die niet betaald zijn op de overeengekomen vervaldag, worden zonder aanmaning verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1,5% per begonnen kalendermaand achterstallige betaling.
 4. Indien de vervaldag niet gerespecteerd wordt door de klant, dient deze een schadevergoeding te betalen gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 €, ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding.
 5. In dezelfde veronderstelling kan de verkoper kiezen tussen deze boeteclausule en de hieronder voorziene ontbindende voorwaarde.

11. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De overeenkomst kan van rechtswege ontbonden worden 15 dagen na afgifte op het postkantoor van een aangetekende aanmaningsbrief, onverminderd het recht van de verkoper om de betaling van de vervallen facturen in rechte te vorderen.
 2. Dit is het geval indien de koper ernstige inbreuk pleegt op de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de overeenkomst, met inbegrip van niet-betaling van een rekening op de vervaldag., of bij ernstige vrees voor de solvabiliteit van de koper.
 3. In dezelfde veronderstelling en d.m.v. dezelfde formaliteit, heeft de verkoper het recht om elke andere met de koper gesloten overeenkomst of verkoop op te zeggen.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst behoudt de verkoper het recht schadevergoeding te eisen.

12. Annulering van de bestelling door de koper

 1. Indien de koper zijn bestelling annuleert zonder fout van de verkoper, kan deze laatste op ieder ogenblik schadevergoeding eisen ondanks de hierboven vermelde voorwaarden in 8.5 voor het terugsturen van de goederen.
 2. De schadevergoeding is gelijk aan de werkelijk opgelopen kosten, met een minimum van 15% van de teruggestuurde goederen.
 3. Ze bedraagt echter 25% van de overeengekomen globale waarde bij eenmalige en speciale bestelling en in het bijzonder voor goederen die niet in het standaard verkoopprogramma van de verkoper voorkomen.

13. Toepasselijk recht – bevoegde rechtspraak 

 1. De koper en verkoper komen overeen dat alleen de Nederlandse wet van toepassing is en, in voorkomend geval, de nationale en / of internationale overeenkomsten inzake de transportcontracten vermeld in 7.2 hierboven.
 2. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Breda – West-Brabant.